Privacyverklaring

Privacyverklaring

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met en in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de (Duitse) Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en alle andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Hieronder informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en toepassen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. U kunt deze informatie op elk moment inzien op onze website.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijke persoon (de betrokken persoon) kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke partij en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving (Art. 4 deel 7 AVG) is:

Berner International GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 19
25337 Elmshorn
Duitsland
Tel.: +49 4121 43560
E-mail: info@berner-safety.de
Website: www.berner-safety.de

2. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via e-mail:

datenschutz@berner-safety.de

of per post:

Berner International GmbH
- De verantwoordelijke gegevensbescherming -
Werner-von-Siemens-Str. 19
25337 Elmshorn
Duitsland
Tel.: +49 4121 43560


Neemt u met alle vragen en suggesties over privacy en gegevensbescherming a.u.b. rechtstreeks contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

II. Algemene uitgangspunten

1. Toepassingsgebied en juridische basis van de verwerking
Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke regels. Het verwerken van uw persoonsgegevens vindt met name alleen plaats als u daarmee heeft ingestemd of als het verwerken anderszins op wettelijke basis is toegestaan.

Voor zover we voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene verkrijgen, geldt Artikel 6 deel 1 punt a van de (EU) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als juridische grondslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan een contract waarin de betreffende persoon partij is geldt Art. 6 deel 1 punt 1b AVG als juridische grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om activiteiten uit te voeren die voor het afsluiten van het contract noodzakelijk zijn.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van ons bedrijf, geldt Art.6, deel 1, punt 1c AVG als juridische grondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens vereisen, geldt Art. 6 deel 1 punt 1d AVG als juridische grondslag.

Als het verwerken nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen dan eerstgenoemde belangen, dan geldt Art. 6 deel 1 punt 1f AVG als juridische grondslag voor het verwerken.

Welke betreffende grondslagen van toepassing zijn, vermelden wij in samenhang met de informatie over de individuele gegevensverwerkingsprocedures in deze privacyverklaring of bij het vermelden van uw persoonsgegevens.

2. Overdracht van gegevens
Binnen ons bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben ter garantie van onze legitieme belangen, om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, of om te kunnen reageren op uw aanvragen.

Voor het verwerken van uw gegevens maken we voor een deel gebruik van de diensten van externe serviceproviders, die namens ons de gegevens verwerken binnen processen (bijvoorbeeld centrale IT-services of de hosting van onze website). Serviceproviders die namens ons optreden als verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies. In dit geval zijn wij er wettelijk verantwoordelijk voor dat de bedrijven die in onze opdracht werken alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor gegevensbescherming nemen. De bedrijven worden zorgvuldig door ons geselecteerd, krijgen de opdracht schriftelijk en in overeenstemming met de wettelijke vereisten verleend, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden zal alleen plaatsvinden als dit wettelijk is toegestaan. Dat geldt m.n. als

- u hier, overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1a AVG, uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft gegeven,
- de overdracht, overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1b AVG, noodzakelijk is om te voldoen aan de met u gemaakte contractuele afspraken,
- de overdracht gebaseerd is op een wettelijke verplichting, overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1c AVG,
-  de overdracht gewenst is in het kader van ons legitiem belang, overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1c AVG, tenzij uw belangen zwaarder wegen.

Indien we de intentie hebben om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij, dan vindt u hierover meer informatie in deze privacyverklaring, bij de afzonderlijke werkwijzen voor het verwerken van gegevens of bij de vermelding van uw persoonsgegevens.

3. Periode van opslag en wissen van gegevens
We verwerken en bewaren persoonsgegevens uitsluitend gedurende de periode die nodig is om het verwerkingsdoel te realiseren. Vervalt het verwerkingsdoel, dan worden de gegevens gewist, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplichten. In het laatste geval wordt de verwerking beperkt om aan de bewaarverplichtingen te voldoen.
Meer details hierover vindt u in de informatie over de afzonderlijke werkwijzen voor het verwerken van gegevens in deze privacyverklaring, of bij de vermelding van uw persoonsgegevens.

4. Gegevensbeveiliging
We gebruiken, voor een veilig bezoek aan de website en om de overdracht van inhoud te beschermen, een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt dit herkennen aan het gesloten sleutel- of slotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser. Deze wordt door uw browser getoond als u verbinding maakt via SSL.

Verder zetten we ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de laatste technologische ontwikkelingen.

5. Uw rechten
U heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens de volgende rechten:

- Recht om verleende toestemming in te trekken
- Recht van inzage
- Recht van rectificatie of wissen
- Recht van beperking van de verwerking
- Recht van bezwaar tegen de verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
- Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

Meer informatie over deze rechten kunt u vinden onder Punt IV. van deze verklaring.

III. Informatie over de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen

De volgende bepalingen bieden u meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen, bijvoorbeeld over welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt, op welke wettelijke basis we het recht hebben om de gegevens te verzamelen, hoe lang ze worden opgeslagen en evt. aan wie ze worden overgedragen:

1. Gegevensverwerking bij bezoek aan de website
Op het moment dat u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

- het gebruikte browsertype en -versie,
- het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem,
- de website, van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenoemde Referrer-URL),
- de onderliggende websites die via een toegangssysteem op onze website worden aangestuurd,
- de datum en het tijdstip van toegang tot de website,
- een Internet-Protocol-adres (IP-adres) en
- de internet serviceprovider van het toegangssysteem.

Genoemde informatie wordt door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

- weergave van de website,
- garanderen van een storingsvrije verbinding met de website,
- garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
- monitoren van de systeemveiligheid en stabiliteit, alsook
- andere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 deel 1 punt 1f AVG. Ons legitieme belang komt voort uit bovenstaande lijst met doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de over u verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw identiteit.

Om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen, met name om cyberaanvallen af te kunnen weren, worden de gegevens tijdelijk en voor korte tijd opgeslagen en vervolgens gewist.

We wijzen u erop, dat u bij een gegevensverwerking op basis van Art. 6 deel 1 punt 1f AVG het recht heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 AVG. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Punt IV. 10 van deze privacyverklaring.

Daarnaast zetten we bij bezoek aan onze website cookies in. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Punt 2 van deze privacyverklaring.

2. Cookies
Wij gebruiken op onze website cookies. Dat zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die, op het moment dat u onze site bezoekt, op het door u gebruikte apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookies wordt informatie opgeslagen die wordt verkregen op het moment dat verbinding wordt gemaakt met het betreffende apparaat. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk informatie over uw identiteit krijgen.

Enerzijds zorgen cookies ervoor dat we het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer kunnen maken. Daarvoor gebruiken we zogenoemde session-cookies, om te kunnen herkennen of u afzonderlijke pagina's van onze website al eens eerder bezocht heeft. Deze worden na het verlaten van onze pagina automatisch gewist.

Daarnaast gebruiken we, eveneens om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren, tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze site opnieuw om van onze diensten gebruik te maken, dan wordt automatisch herkend dat u al eens eerder contact met ons had en welke gegevens en instellingen u toen heeft vermeld, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wij gebruiken de cookies, om het bezoek aan onze website voor u prettiger en gemakkelijker te maken. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6, deel 1 punt 1f AVG, omdat wij een legitiem belang hebben bij de opslag van cookies voor technisch correcte en optimale levering van diensten.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter, naar wens, ook zo configureren, dat er bijvoorbeeld geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er altijd eerst een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter voor zorgen, dat u niet alle functies van onze website meer kunt gebruiken.

Wij zetten geen cookies in voor het analyseren van surfgedrag.

3. Gegevensverwerking bij contact via e-mail
Neemt u contact met ons op via het opgegeven e-mailadres, dan worden de door u daarbij verstrekte gegevens door ons opgeslagen en uitsluitend gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek en om hierover contact met u op te kunnen nemen.

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens die worden verkregen door het ontvangen van een e-mail is Art. 6, deel 1, punt 1f AVG. Ons legitiem belang komt voort uit de verwerking van uw verzoek, en is niet in strijd met zwaardere belangen van uw kant, aangezien u degene bent die hierover vrijwillig contact met ons opneemt.

We wijzen u erop, dat u bij een gegevensverwerking op basis van Art. 6 deel 1 punt 1f AVG het recht heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 AVG. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Punt IV. 10 van deze privacyverklaring.

Is het contact erop gericht om een contract af te sluiten, dan geldt Art. 6 deel 1 punt 1b AVG als aanvullende wettelijke basis voor de verwerking.

De gegevens worden automatisch door ons verwijderd als opslag ervan niet langer nodig is, met name als de verwerking van uw aanvraag is voltooid. Het verdere gebruik van gegevens, die bij ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen en waarvan de verwerking is gebaseerd op een andere wettelijke basis (bijv. gegevens die nodig zijn om het contract verder uit te voeren) wordt hierdoor niet aangetast. Voor zover er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan, beperken we de verwerking tot het niveau dat nodig is om hieraan te voldoen. Onafhankelijk hiervan kunt u uw rechten als betrokken persoon doen gelden. Meer details hierover vindt u in onze informatie over de rechten van de betrokken persoon onder punt IV van de privacyverklaring.


4. Gegevensverwerking bij gebruik van ons contactformulier voor productvragen
Wij bieden u de mogelijkheid om via een formulier op de website contact met ons op te nemen om informatie op te vragen over een specifiek product.

Als u gebruik wilt maken van het aanbod om door middel van het contactformulier productaanvragen te doen, dan hebben wij uw geldige e-mailadres nodig, zodat wij met u contact kunnen opnemen over uw productaanvraag. Andere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

Bij uw contactopname via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens versleuteld verstuurd en door ons opgeslagen en gebruikt om met u contact op te kunnen nemen om uw aanvraag te verwerken.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking bij het gebruik van ons contactformulier is Art. 6 deel 1 punt 1b AVG, omdat het hier gaat om maatregelen die – op basis van uw verzoek – genomen moet worden voorafgaand aan een eventueel contract.

De gegevens worden automatisch door ons verwijderd als opslag niet langer nodig is, met name als de verwerking van uw aanvraag is voltooid. Het verdere gebruik van gegevens, die bij ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen en waarvan de verwerking is gebaseerd op een andere wettelijke basis (bijv. gegevens die nodig zijn om het contract verder uit te voeren) wordt hierdoor niet aangetast. Voor zover er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan, beperken we de verwerking tot het niveau dat nodig is om hieraan te voldoen. Onafhankelijk hiervan kunt u uw rechten als betrokken persoon doen gelden. Meer details hierover vindt u in onze informatie over de rechten van de betrokken persoon onder punt IV van deze privacyverklaring.

5. Gegevensverwerking bij sollicitaties
Stuurt u ons per e-mail of schriftelijk een sollicitatie toe, dan verwerken we uw relevante gegevens alleen voor de afwikkeling van het sollicitatieproces. De gegevens zullen niet aan een derde partij worden doorgegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 88 AVG i.c.m. § 26 BDSG, aangezien uw gegevens noodzakelijk zijn voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Eindigt het sollicitatieproces met het sluiten van een arbeidsovereenkomst, dan worden de verstrekte gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, opgeslagen ten behoeve van het vastleggen van de werkverhoudingen. In andere gevallen worden de sollicitatiegegevens drie maanden en één week nadat de afwijzingsbeslissing bekend is gemaakt automatisch verwijderd, tenzij we op basis van een andere rechtsgrondslag, bijv. uw uitdrukkelijke toestemming, het recht hebben om de gegevens maximaal 6 maanden langer op te slaan.

6. Gegevensverwerking voor het verzenden van de Newsletter
Als u zich op onze Newsletter abonneert, dan gebruiken we de gegevens die u invult in het invoerscherm uitsluitend om u onze Newsletter met actuele informatie over producten, diensten en marketingcampagnes, handelsbeurzen en ander nieuws, toe te sturen. Voor het ontvangen van de Newsletter volstaat de vermelding van een e-mailadres. Uw naam kunt u vrijwillig opgeven. Als u ons uw naam doorgeeft, dan gebruiken we die alleen om u persoonlijk aan te spreken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Voor het aanmelden op onze Newsletter passen we de zogenaamde double opt-in procedure toe. Dit houdt in, dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. In die mail vragen we u om te bevestigen dat u een Newsletter toegestuurd wilt krijgen. Wordt de aanmelding door u niet binnen 48 uur bevestigd, dan wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1a AVG.

U kunt uw toestemming voor het toesturen van de Newsletter op elk gewenst moment intrekken en u voor de Newsletter uitschrijven. Meer informatie over de rechten van de betrokkene vindt u onder Punt IV.1 van onze informatie. Over het uitoefenen van dit recht vindt u de informatie onder Punt IV.8 van deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming herroepen, door te klikken op de hiervoor bestemde link, zoals die staat in elke Newsletter e-mail, maar ook door een e-mail te sturen naar datenschutz@berner-safety.de. Tenslotte kunt u zich ook afmelden door een bericht te sturen naar de in het colofon aangegeven adres.

Bij aanmelding voor de Newsletter worden verder nog de volgende gegevens verzameld:

- het IP-adres van het computersysteem dat werd gebruikt bij het inloggen, alsook
- datum en tijdstip van de aanmelding en bevestiging.

Het verzamelen van deze gegevens is vereist, om te kunnen bewijzen dat u zich heeft aangemeld en om op een later tijdstip eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen controleren. Het verzamelen van deze gegevens is dan ook bedoeld als wettelijke bescherming. Rechtsgrondslag is Art. 6, deel 1, punt 1f AVG. We wijzen u erop, dat u bij een gegevensverwerking op basis van Art. 6, deel 1, punt 1f AVG het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 AVG. Meer informatie hierover kunt u vinden onder punt IV van deze privacyverklaring. Aangezien het opslaan van de gegevens vereist is voor onze wettelijke bescherming, moet u zich in dat geval uitschrijven voor de Newsletter.

Uw gegevens worden opgeslagen zolang u geabonneerd bent op de Newsletter. Na afmelding worden de gegevens verwijderd. Het verdere gebruik van gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen en waarvan onze verwerking is gebaseerd op een andere wettelijke basis (bijv. met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het contract) blijft hierdoor onaangetast.

7. Google Maps
We gebruiken een API van Google Maps-kaartservice om via Google Maps geografische informatie visueel weer te geven. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers van de website verzamelt, verwerkt en gebruikt. Deze informatie worden meestal verzonden naar een server van Google in de VS. De provider heeft geen invloed op de gegevensoverdracht.

De gegevensoverdracht heeft plaats, ongeacht of Google een gebruikersaccount verstrekt waarmee u bent aangemeld, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij Google ingelogd, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat de gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op Google, dan moet u eerst uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of websiteontwerp op maat. Een dergelijke toepassing wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om op maat gesneden advertenties te kunnen bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

We gebruiken Google Maps om onze website aantrekkelijker te maken en om het voor u mogelijk te maken om de plaatsen die wij op onze website noemen, zoals ons hoofdkantoor, makkelijker te kunnen vinden.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 punt 1f AVG. Bovenstaande doeleinden vertegenwoordigen een legitiem belang en de belangen van de betrokkene wegen niet zwaarder.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich te richten tot Google.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar treft u ook meer informatie aan over de rechten die u in dit geval heeft en over instellingsmogelijkheden die uw persoonlijke levenssfeer moeten garanderen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich gelieerd aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

8. Toepassen van YouTube-video
(1) In ons online aanbod worden YouTube-video's gebruikt. Die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Aanbieder is YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

(2) We gebruiken alleen video's van ons eigen YouTube-kanaal. Ze worden toegepast om onze website aantrekkelijker en informatiever te maken. Rechtsgrondslag is Art. 6 deel 1 punt 1f) AVG. Het onderliggende commerciële doel moet worden gezien als legitiem belang in de zin van de AVG.

(3) Bij het vertonen maken we gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie "enhanced privacy-modus". Dit betekent, volgens informatie van YouTube, dat er over u als gebruiker geen gegevens naar YouTube worden gestuurd, zolang u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt, worden de onder Punt 4 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(4) Bij afspelen van de video's ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende onderliggende pagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de gegevens, zoals genoemd onder Punt 1 van deze verklaring, die worden verzameld bij het bezoeken van de website, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount verstrekt waarmee u bent aangemeld, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij YouTube ingelogd, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat de gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, dan moet u eerst uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of websiteontwerp op maat. Een dergelijke toepassing wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om op maat gesneden advertenties te kunnen bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u zich te richten tot YouTube.

(5) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van YouTube. Daar treft u ook meer informatie aan over de rechten die u in dit geval heeft en over instellingsmogelijkheden die uw persoonlijke levenssfeer moeten garanderen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. YouTube verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich gelieerd aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

IV. Rechten van de betrokken persoon

Als betrokken persoon heeft u de volgende rechten:

1. Het recht om de verleende toestemming in te trekken
Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, dan heeft u in overeenstemming met Art. 7 deel 3 AVG het recht om uw aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Gevolg hiervan is, dat het ons niet langer is toegestaan om de gegevensverwerking, die op deze toestemming berustte, in de toekomst voort te zetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Dat wil zeggen, de verwerking op basis van toestemming in het verleden blijft rechtmatig.

2. Recht op uitsluitsel en inzage
Overeenkomstig Art. 15 AVG heeft u het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Met name kunt u uitsluitsel en inzage eisen van de volgende informatie:
- de verwerkingsdoeleinden,
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens,
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
- de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen,
- het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, alsmede een recht van bezwaar,
- het bestaan van een recht van bezwaar,
- alle beschikbare informatie over waar u gegevens vandaan komen, voor zover ze niet door ons werden verzameld,
- alsook over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip profilering 
en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica. 


3. Recht op rectificatie
U heeft, overeenkomstig Art. 16 AVG, het recht om van ons onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te eisen of completering van onvolledige bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen.

4. Recht op wissen van gegevens
U heeft, overeenkomstig Art. 17 AVG, het recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
- de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt,
- u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
- u maakt bezwaar tegen de verwerking zoals die wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 deel 1 punt 1b of f AVG, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van direct mail,
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt,
- de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting, die wij moeten opvolgen,
- de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

Dit geldt niet indien de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang, of voor het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. Recht op beperking van verwerking
U heeft, overeenkomstig Art. 17 AVG, het recht om beperking van de van u opgeslagen gegevens te verlangen, indien

- u de juistheid van de gegevens 
betwist, gedurende een periode die 
ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren,
- de verwerking onrechtmatig is, maar u zich echter verzet tegen het wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan,
- wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
- u overeenkomstig Art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

In dit geval, mogen uw gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend met uw toestemming of voor bepaalde wettelijke doeleinden, in het bijzonder voor strafvervolging en ter bescherming van de rechten van anderen, worden verwerkt. We zullen u op de hoogte brengen voordat de beperking wordt opgeheven.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft, overeenkomstig Art. 20 AVG, het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, of te verlangen dat de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

7. Recht van bezwaar tegen de verwerking
Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht, in overeenstemming Art. 21 AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze aparte informatie onder Punt 10: Afzonderlijke informatie over uw recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 AVG.

8. Informatie over het uitoefenen van rechten overeenkomstig Punt 1 - 7
Mocht u de hierboven genoemde rechten willen uitoefenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Een e-mail aan de functionaris gegevensbescherming via datenschutz@berner-safety.de of een bericht aan het contactadres zoals dat in het colofon staat vermeld, is hiervoor bijv. al voldoende.

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Bovendien heeft u overeenkomstig Art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw woon- of vestigingsplaats of in de vestigingsplaats van ons kantoor. Een lijst met toezichthoudende autoriteiten is hier te vinden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

10. Bijzondere informatie over uw recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 AVG
Hieronder willen wij uw bijzondere aandacht vestigen op uw recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 AVG:

Recht van bezwaar
a) Recht van bezwaar in een specifieke situatie overeenkomstig Art. 21 AVG
Voorwaarde voor dit recht van bezwaar, is een gegevensverwerking op basis van Art. 6, deel 1e) of f) AVG.
Art. 6, deel 1e) geeft de situatie aan waarin de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. In eerste instantie geldt dit voor overheidsinstanties, zoals de federale overheid, provincies en hun autoriteiten of in hun dienst werkzame particulieren.

Art. 6, deel 1e) AVG legitimeert de verwerking, op voorwaarde dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.
Is de gegevensverwerking op een van deze principes gebaseerd, dan heeft u – om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie – het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Vervolg op een bezwaar: Na een bezwaar zullen wij de gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is bedoeld voor het claimen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

b) Recht van bezwaar tegen het verwerken van gegevens voor direct mail
Voorwaarde van dit recht van bezwaar is, dat uw gegevens verwerkt worden voor direct mail doeleinden.

In dit geval heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor een dergelijk commercieel doel. Dat geldt ook voor profilering, die ten behoeve van direct mail wordt uitgevoerd.

Het gevolg van een bezwaar is, dat de gegevens niet langer meer voor het betreffende doel worden verwerkt.

c) Uitoefenen van het recht van bezwaar
Mocht u uw recht op bezwaar volgens a) of b) willen uitoefenen, dan kunt u daartoe op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Een e-mail aan de functionaris gegevensbescherming via datenschutz@berner-safety.de of een bericht aan het contactadres zoals dat in het colofon staat vermeld, is hiervoor bijv. al voldoende.

V. Geldigheidsduur
Om ervoor te zorgen, dat onze privacyrichtlijnen steeds voldoen aan de actueel geldende wettelijke voorschriften, behouden we ons altijd het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook voor het geval dat de privacyinformatie moet worden aangepast vanwege nieuwe of aangepaste aanbiedingen of diensten. U kunt de meest actuele versie van onze privacyverklaring op elk gewenst moment via onze website bekijken, downloaden en afdrukken: http://www.berner-safety.nl/imprint.